www.uniqueinterwholesale.com


การขอ GTD เพื่อการันตีที่นั่ง


   

การขอ GTD เพื่อการันตีที่นั่ง

GTD ย่อมากจาก Good Till Date คำสั่งจะอยู่ในระบบซื้อขายจนถึงวันที่กำหนด

การกด GTD Booking คือการการันใช้ที่แน่นอน

เมื่อกดแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือลดจำนวนผู้เดินทางได้

และต้องชำระเงินภายใน 48 ช.ม. นับจาก GTD ที่นั่งเพื่อป้องกันการยกเลิกของระบบ

หากไม่มีการชำระเข้ามา เข้ามาภายใน 48 ช.ม. ระบบจะทำการยกเลิกการการันตีการจองทันที

และทางบริษัทฯ อาจจะทำการพิจารณาจำกัดสิทธิ์ของเอเจนซี่ในการกด GTD ในอนาคต

ขั้นตอนในการกดขอ GTD

1. ไปกดที่ "ประวัติการจอง" บนหน้า Website ของ Unique Inter

2. เลือกไปยัง Booking ที่ทำการจองมาแล้ว และต้องการขอ GTD

3. เลือก ICON "GTD" ที่ Booking นั้น

4. รอทางเจ้าหน้าที่กดยืนยันการขอ GTD

5. ชำระเงินในช่วงเวลาที่กำหนด

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 120 7974